دسته: مطالب آموزشی کوهستان

معرفی سیستم جستجو و نجات RECCOمعرفی سیستم جستجو و نجات RECCO

توسعه سیستم نجات RECCO در سالهای دهه 70 میلادی شروع شد و مانند همه دستگاههای الکترونیکی نو ظهور در آن زمان، دستگاهی بزرگ و سنگین بود. برای بیشتر از 30