دسته: تمرینات هفتگی

تمرینات هفتگی باشگاهتمرینات هفتگی باشگاه

تمرینات هفتگی باشگاه کوهنوردی اوج 2 جلسه در هفته روزهای دوشنبه و چهارشنبه برگزار میگردد. برای شرکت در تمرینات هفتگی باشگاه میتوانید روزهای دوشنبه و چهارشنبه راس ساعت 16/30 دقیقه