صعود به قله غازک

مشخصات قله غازک:

ارتفاع:۳۲۰۰متر

عرض جغرافیایی:۳۴.۰۸۱۱۵درجه شمالی

طول جغرافیایی: ۴۹۱۸۶۲۱.۰ درجه شرقی

مسیرهای صعود قله :جبهه شمالی ،مبداء روستای لنگرود  

                             جبهه جنوبی: مبداء روستای قوش تپه

قله غازک مرتفع ترین قله از خط الرأس غازک به طول تقریباً ۳۰ کیلومتر می باشد. از مهمترین قلل بالای ۳۰۰۰ متری این خط الراس غازک ،گل زرد والاداغ می توان نام برد. خط الرأس غازک از روستای سوارآباد شروع و به روستای توره منتهی می گردد.

تاریخ اجرا : 7جمعه خرداد 1400

سرپرست برنامه : سرکارخانم فرزانه بابایی

گزارش برنامه غازک 1400/03/07💥

سفر ما در آن روز هنگامی شروع شد که سیاهی شب میخواست جاشو با سفیدی روز عوض کنه💢با سرپرستی سرکار خانم بابایی💥 وسرقدمی استاد ومربی مجربی چون آقای سبحانی بزرگوار💥راهی کوههای اطراف توره از توابع شازند شدیم 💢از همان ابتدای حرکت محو زیبایی های خلقت شدیم 💢آسمان زیبا هوای عالی وماهی که در سمت چپ آسمان ما را بدرقه میکرد از نگاهش میتوان خواند که حرفهایی برای گفتن دارد 💥به نظرم روی سخنش بیشتر با من وهمنوردام 🚸 با دقت نگریستن به طبیعت وزیباییهای خلقت بود که عکاسان گروه به حق👌🏻 مطلب را ادا کردند وآثار زیبایی رو به ثبت رسوندند
ساعت هفت با بیست و هشت همنورد از ناحیه کنکره پشت سرقدم به راه افتادیم
بالا رفتن وپایین امدن از این کوههای با عظمت که همچون میخ بر زمین کوبیده شده اند یکی از رموزیست که کوهنوردان عاشقانه ان را میپیمایند💢
پیچو خم های بسیار زیبایی داشت که چشم انداز های بی نظیری به همراه داشت
در بین راه گله های گوسفند و چوپان های مهربان و سگهای نگهبان گله توجه ما را به خود جلب میکرد💢
چشمه ی آبی که به لطف خداوند سیراب کننده انسانها واحشامی بود که از آنجا گذر میکردند ودرختانی که محل استراحت بود💢
تا رسیدن به قله پنج دقیقه راه بود😂 این مزاحیست که سرپرستان محترم گروه کوهنوردی برای آسان شدن راه به زبان میآورند💢
ولی طی شد وقله زیبای غازک در معرض دید گروه قرار گرفت با ارتفاع تقریبی 3061 متر💥 وبا دیدن آن خستگی تن جایش را به ارامش واسایش داد 💢
بعد از فتح این قله زیبا از همان مسیری که پیموده بودیم به کنار جاده آمدیم واین سفر خاطره ای شد بر اذهان ما
با آرزوی اینکه همیشه در اوج بدرخشید شما را به خداوند بزرگ میسپارم
یزدان نگهدارتان باد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Post